faculties_present_img

Е-Университет

Отделни модули на E-университета са разработени с финансовата подкрепа на ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0023 „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София)”, изпълнен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!

  • Система "Е-Университет" (вход към "Електронно отчитане на натоварването", "Електронен протокол", "Електронна заверка на семестър", "Е-публикации", "Е-документ", Електронен протокол за канцелари," Е-наука - Проекти и договори " и др.)