faculties_present_img

Обучение

Да избереш това, което искаш да бъдеш

Човек се учи докато е жив, ако е ученолюбив. Висшето образование е привлекателно, но не е задължително. Следователно, ако искаш да продължиш да учиш, правиш го по свое желание, убеждение и самопреценка. Ти избираш къде и какво да кандидатстваш и ако то съвпада с мечтите ти, значи знаеш отговора на въпроса какъв искаш да бъдеш. Изборът на професия е сред най-важните да  успееш да бъдеш щастлив. Свободен си в своя избор, но не си свободен от последствията на този избор - лекции, упражнения, курсови работи и проекти, изпити, стажове, практики и всичко останало, наречено учебен план става част от ежедневните ти задължения, затова помисли и дай шанс на успеха си.

 

В Техническия университет се обучават студенти, български и чуждестранни, редовно, задочно и дистанционно в три образователно-квалификационни степени и една образователна и научна:

  • Професионален бакалавър – 180 кредита, срок на обучение 3 години, завършва с полагане на държавен изпит.
  • Бакалавър – 240 кредита, срок на обучение 4 години, завършва с разработване и защита на дипломна работа;
  • Магистър – 75 кредита, срок на обучение за студенти с бакалавърска или магистърска степен - 1,5 години, завършва с разработване и защита на дипломна работа;
  • Доктор - срок на обучение в зависимост от формата, завършва с разработване и защита на дисертационен труд.

 

ТУ  предлага  обучение в три чуждоезикови факултета: Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет за френско обучение по електроинженерство, с учебни планове и програми на чуждестранни университети партньори. Специалностите на немски език са създадени в резултат от междуправителствена спогодба с Федерална Република Германия. Специалността на английски език е по програми на университети във Великобритания. Специалностите на френски език са акредитирани от Френската комисия за инженерни звания и Европейска мрежа за акредитация  на инженерно образование, затова са признати във всички Европейски страни, Русия и Турция. Абсолвентите на тези факултети получават и диплома от университетите партньори в обучението.

Във Факултет Автоматика, Факултета по електронна техника и технологии, Електротехническия факултет, Енергомашиностроителния факултет, Факултета по компютърни системи и управление, Факултета по телекомуникации, Машинния факултет, Машинно-технологичния факултет, Стопанския факултет, Факултета по транспорт и Факултета по приложна математика и информатика са разкрити специалности с преподаване на английски език, предназначени за чуждестранни студенти. Обучението е съобразено с европейската квалификационна рамка и Болонския процес, затова издаваните дипломи се признават в Европейския съюз.

За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения Университетът прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСНТК). Целта е да осигури на студентите възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване между различните университети, на периоди на обучение, които отговарят на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Кредитите са изпълнение на изискванията по дадена дисциплина или модул, като част от общите задължения на студентите, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър. 

В Центъра за развитие и квалификация се обучават курсисти в две форми: Следдипломно обучение и професионално обучение. Това е допълнителна професионална квалификация за студенти и специалисти с висше или средно образование - български и чуждестранни граждани. Центърът организира актуални теоретични курсове и курсове с практическа насоченост и различна продължителност, от 1 седмица до 1 година, в редовна, вечерна и дистанционна форма. Записването става без конкурсен изпит, само с диплома за средно или висше образование. Документите, издавани за съответното обучение, са признати в Европейския съюз и важат при постъпване на работа.