faculties_present_img

Научноизследователски сектор

Технически университет в София е съвременен учебно-научен комплекс,  с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри. Лабораторната база със съвременно оборудване и квалифициран изследователски състав осигуряват висококачествени научни разработки и експериментални изследвания.

Основна цел на Технически университет - София е утвърждаването му като водещ европейски научен и изследователски център.

Чрез своята инфраструктура, научен потенциал и мрежа от контакти, Университетът подпомага решаването на множество научни и инженерни проблеми, свързани с потребностите на обществото.

 

Технически университет - София извършва разнородна научноизследователска и приложна дейност и дава възможности за трансфер на технологии на национално и международно равнище чрез следните звена:

  • Научноизследователски сектор
  • "Технически университет – СОФИЯ – ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД
  • Малки предприятия
  • Учебно-експериментално предприятие
  • Издателството на Техническия университет-София (ИТУС)

Съществена роля за утвърждаване на ТУ-София като водещ образователен и изследователски инженерен център в страната и региона, имат и множеството ежегодни научни форуми, обединени в уникалния формат „Дни на науката на ТУ-София“.

Силно изразеният им международен характер, високото научно ниво на представяните изследователски резултати и публикации, включени в издания, реферирани и индексирани в световните наукометрични бази данни, значимата подкрепа на индустриалните партньори правят този форум ефективно и ефикасно действаща среда за трансфер на знания, идеи и технологии от науката към индустрията и бизнеса.

Въведената от университета електронната система „Е-НАУКА” дава възможност за получаване на единна, пълна и всеобхватна информация за научните дейности, проекти и кариерно развитие на учените. Системата предоставя начини и методи за намиране на оптимални управленски решения и подобрава ефективността на изследователската и приложна дейност. Благодарение на модула за публикациите, осъвременяван ежедневно, библиографските данни и резюмета на научните доклади, публикации и постери са достъпни в интернет пространството.    

Учебно-спортна оздравителна база „ЛАЗУР“ е домакин на ежегодните международни научни конференции „Дни на науката на ТУ-София“ в град Созопол, където среща си дава научният елит на България и света.

 

Организираните от ТУ-София форуми са място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладени от предизвикателствата за превръщането на новаторските идеи в продукти и услуги, които създават устойчиви партньорства между науката и бизнеса, изграждат висококвалифициран човешки потенциал с нови умения на подготвени изследователи и специалисти.