Кандидатстване за ОКС "магистър" - Задочно обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Мениджмънт в електроенергетиката
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. „Технически науки“, от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри


прием на документи за задочно магистърско обучение – от 17.07.2017 г. до 18.09.2017 г. Класиране до 19.09.2017г. Записване на новоприети студенти до 21.09.2017г. вкл.

в кабинет 3233, бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04.  Първият семестър е от 21.09.2017 г.– 11.10.2017г.

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Газово инженерство и мениджмънт
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема
студенти завършили ОКС „БАКАЛАВЪР”
от професионални направления
5.4. Енергетика и 5.1. Машинно Инженерство
 


Срок за обучение: 1,5 години – задочна форма

...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо­гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

Прием на документи от 17.07.2017 г. до 06.10.2017 г.

Класиране до 09.10.2017г.

Записване на новоприети студенти до 11.10.2017г. вкл.

Първи семестър  12.10.2017г.– 28.10.2017г.

...
Още...