Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлeктротехника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Да са завършили ОКС „Бакалавър” по специалности от направления 5.2 Електротехника, електроника и автоматика” или 5.3 Комуникационна техника и компютърна техника”, а за завършилите други технически или нетехнически специалности да са завършили съответно изравнително или допълващо обучение в ЕФ.


Продължителността на редовното обучение е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от "Добър".

...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Публична администрация
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалност  „Публична администрация“ и по други специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ , 3.3 „Политически науки“ и 3.4 „Социални дейности“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

(с изключение на специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“, 3.3 „Политически науки” и 3.4. „Социални дейности”), се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри. 


Прием на документи за редовно магистърско обучение – 17.07.2017 г. – 10.10.2017 г. Класиране до  11.10.2017 г. Записване на новоприети студенти до 13.10.2017 г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 16.10.2017г...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ и 3.9 „Туризъм“ ;

Прием на документи за редовно магистърско обучение – от 17.07.2017 г. до 10.10.2017 г. Класиране до 11.10.2017 г. Записване на новоприети студенти до 13.10.2017г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 16.10.2017г.– 03.02.2018г.

 ...
Още...