Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Проектиране и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

извън 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ


Обучението се извършва в три семестъра и е платено

(850 лв./семестър)

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

...
Още...
Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

 5. Технически науки


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съче...
Още...

Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Системи за енергоефективно управление
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки


Ограниченията в съвременните енергийни източници налагат необходимостта от енергоефективно използване, трансформиране, транспортиране, консумация и управление на процеси, обекти, технологии и производствени системи в материалната и нематериалната сфера на индустрията. Значителна част от актуалните проблеми, свързани при едни и същи други условия с: минимизиране на кон...
Още...