Катедрени лаборатории

 • 9211_16.jpg Сградна автоматизация

  Лабораторията е снабдена с климатична камера, вентилационна система, студов и топлинен център и локални кондиционери. Към наличните обекти са изградени управляващи системи,  реализирани  на базата на PLC от серията Xenta 200/300/400, контролерен сървър Xenta 500, измерители на енергия и честотни преобразуватели на фирма Schneider Electric. Управляващата част е организирана като четири идентични ст...

  Още...
 • 9_18.jpg Вакуумни и високотемпературни процеси

  Лабораторията разполага с вакуумни инсталации за получаване на тънки, наноразмерни слоеве от проводящи, полупроводникови и диелектрични материали за различни приложения в електрониката и микроелектрониката, както и инсталация за термично окисление на силиций.  В лабораторията се провеждат основната част от упражненията по дисциплините “Материалознание в микроелектрониката”, “Дисплеи”, “Методи за н...

  Още...
 • SE1_41.png LabView академия

  Лабораторията е научно-изследователска с катедрен статут към катедра Силова електроника и ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов. В НИЛ “LabView академия” се осъществява допълнително обучение на студенти от Факултета по електронна техника и технологии и други Факултети от ТУ-София за работа със специализирания софтуер “LabView”. Освен дейностите по осъществяване на обучение на студент...

  Още...
 • 19_76.jpg "Охлаждане и замразяване"

     Към катедра "Топлинна и хладилна техника" е обособена научно-изследователска лаборатория "Охлаждане и замразяване" (ръководена от гл.ас инж. Костадин Фикиин), която в продължение на дълги години разработва проекти в рамките на НИС, финансирани главно от рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, както и от програмата на ЕС за ...

  Още...
 • lab1262_1_85.jpg Електронни системи за визуална информация

  Членовете на лабораторията работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, обработка на изображения и звук, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи, аудио и видео системи с приложение в роботиката. ...

  Още...
 • tnikolov_DSC6991_93.jpg Електронизация и автоматизация на железопътния транспорт

  Отрасловата научно-изследователска лаборатория по електронизация и автоматизация на железопътния транспорт (ОНИЛ по ЕАЖПТ) е създадена през 1982 г. със заповед на министрите на транспорта и народната просвета. На лабораторията е определен факултетен статут и са й предоставени за ползване материалната база и помещенията на проблемната група по автоматика, телемеханика и съобщения в ж.п.транспорта о...

  Още...
 • nopic_109.jpg НПЛ „Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” към катедра Микроелектроника – ФЕТТ

  ЕСАD лабораторията е основана през 1994 година с финансовата подкрепа на Европейската общност по проект TEMPUS SJEP 3038. В рамките на проекта INCO Copernicus 960170 тя се утвърди като център за обучение и информация. В своята дейност ECAD лабораторията интегрира опита и знанията на преподаватели, докторанти и студенти от Техническия Университет – София, както и на водещи научни работници и специ...

  Още...
 • nopic_110.jpg НИЛ „Електрофизични технологии за термична обработка на металите” към катедра МТМ – МТФ

  НИЛ  по „Електрофизични технологии за термична обработка на металите“ ( НИЛ “ЕФТТОМ”) е научноизследователска лаборатория към катедра „Материалознание и технология на материалите” към МТФ при Техническия университет в гр. София Тя се занимава с научна, учебна и комплексна инженерингова дейност в областта на азотирането в нискотемпературна плазма. Повърхностното обогатяване на детайли и инструменти...

  Още...
 • nopic_111.jpg НПЛ „Полупроводникова схемотехника” към катедра ЕТ – ФЕТТ

  Научно-производствената лаборатория по Полупроводникова схемотехника към катедра "Електронна техника" на Технически университет има дълъг опит в проектирането и производството на електронни уреди с различно приложение в промишлеността и енергетиката: - системи за следене, визуализация и архивиране на измерените стойности на различни електрически величини - напрежение, ток, честота, мощност, нелин...

  Още...
 • nopic_112.jpg ИЛ „Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи” към катедра ХАД и ХМ – ЕМФ

  Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи – ЛабХЕМС е  създадена през 2003 г. към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, Енергомашиностроителен факултет. Тя има лабораторна база от еталони и технически средства за измерване, както и внедрена система за управление на качеството, което осигурява дейността на ЛабХЕМС да отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. През 20...

  Още...
 • nopic_115.jpg НИЛ "Лабвю академия“ към катедра СЕ - ФЕТТ

  Основната дейност на лабораторията е насочена в областта на организиране и провеждане на обучение по програмния продукт „LabView” за студентите от ФЕТТ, ТУ-София, външни за Университета фирми и потребители. Подготвени са разнообразни учебни материали, съобразени със спецификата на обучението за различни видове потребители и техните конкретни нужди. Освен дейностите по осъществяване на обучение по...

  Още...
 • 9302_121.jpg Управление на процеси и системи

  В лабораторията се обучават студенти по дисциплините „Промишлени и многосвързани системи за автоматизация” и „Енергоикономично управление на процеси”. Лабораторията е оборудвана със съдействието на фирма „Сименс”. Тя разполага с модели на реални физически обекти от индустрията: -  обект с транспортно закъснение; -  модел на химически реактор; -   вакуумна сушилня; -   хидродинамичен обект. В ...

  Още...
 • IMG_1407a_124.jpg Осветителна и инсталационна техника

  В лабораторията се обучават студенти по дисциплините „ Осветителна и инсталационна техника” и „ Електрически мрежи и системи”. Студентите изучават физиологична оптика, фотометрия, колориметрия; светлини източници, проектиране и експлоатация на вътрешни и външни осветителни уредби, осветителни уредби на спортни съоръжения, проектиране и експлоатация на силови и сигнални електрически инсталации в ...

  Още...
 • 9215_125.jpg Електромеханични устройства и системи

  Оборудване: системи генератор – двигател, асинхронни и постояннотокови електродвигатели, осцилоскопи и електронно-измервателни уреди. ...

  Още...
 • 9228_127.jpg Управление на електромеханични системи

  Оборудване: осцилоскопи и измервателни уреди, постояннотокови и променливотокови електрозадвижвания, силови преобразуватели, сензори за обратни връзки.   ...

  Още...
 • 9207_128.jpg Логическо управление

  Оборудване: осцилоскопи и измервателни уреди, функционални генератори, компютърни системи, прог­ра­ми­руе­ми логически устройства и контролери (CPLD Xilinx CoolRunner, Spartan, Samba и други), вградени системи. ...

  Още...
 • 9213_129.jpg Автоматизация на производствени механизми

  Оборудване: асинхронни и постояннотокови електрозадвижвания, енергийни анализатори, честотен регула­тор, двумасова система, осцилоскопи и измервателни уреди, компютърни системи със специализирани соф­туе­ри.  ...

  Още...
 • 9401_130.jpg Компютърно моделиране в електромеханиката

  Оборудване: компютърни системи, специализирани софтуери.  ...

  Още...
 • 9408_131.jpg Автоматизирани производствени системи

  Оборудване: компютърни системи, постояннотоково серво задвижване, осцилоскопи и измервателни уреди, стенд с датчици, входно-изходни платки за обмен на данни, двумасови електромеханични системи, стенд за управление на безчеткови двигатели. ...

  Още...
 • 3223_132.jpg Роботика

  Оборудване: индустриални роботи, периферни модули, сензори на фирмата, специализиран софтуер на  GenmarkAutomation Inc. Ca, USA, компютърни системи и пакети за динамично моделиране и симулации. ...

  Още...
 • 4218_133.jpg Манипулационни роботи

  Оборудване: манипулационни системи на роботи: антропоморфна тип PUMA; антропоморфни структури: с паралелограм и електро/ хидрозадвижване; паралелни манипулационни системи; учебна МС тип SCARA; модули и компоненти на индустриални роботи.                    ...

  Още...
 • 4215б_134.jpg Мехатроника и механизми в роботиката

  Оборудване: класически тип конструкции и елементи на стендове, нова елементна база и механизми, изградени на модулен принцип, предназначени за усъвършенстване и развитие на високо атрактивни технически обекти от мехатрониката и роботиката, малки учебни хуманоидни роботи и специализирани серводвигатели и сензори за възприемане на външната среда; учебни стендове на двурък манипулационен робот и мани...

  Още...
 • 4216_135.jpg Управление и програмиране на роботи

  Оборудване: технически модули и учебни роботи със стъпково задвижване; учебен робот с паралелна топология - „ТОРО”, снабден с постояннотоково задвижване, промишлен образец на манипулационен робот тип „СКАРА”. ...

  Още...
 • 4523_136.jpg Виртуална роботика и роботизирани технологии и системи

  Оборудване: настолни действащи РС, свързани по UTP-кабел в LAN „peer-to-peer”, антропоморфен учебно-изследователски манипулационен робот с пет степени на свобода „SCORBOT” с контролер (на фирмата Intelliteс) и пулт за дистанционно управление; учебна CNC фреза с три степени на свобода и специализирана софтуерна система за нейното програмиране; малка видеокамера за разпознаване на неголеми обекти и ...

  Още...
 • 2536а_137.jpg Изкуствен интелект и автономни агенти

  Оборудване: специализирано компютърно оборудване; специализирани стендове за обучение по роботика и изкуствен интелект; LEGO - кит, действащ мобилен робот AmigoBot и съответното му софтуерно оборудване. ...

  Още...
 • 4222_138.jpg Надеждност, диагностика и проектиране на роботизирани системи

  Оборудване: Персонални компютри с приложен и учебен софтуер, свързани в локална мрежа; Роботи Робко-01 с периферни устройства; Система за техническо зрение и разпознаване на сцени; Марионетка за програмиране на учебен робот; Шрайбпроектор. ...

  Още...
 • 2419_139.jpg Електрически измервания

  В лаборатория № 2419 „Електрически измервания“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“ – ЕФ, „Електроника“ –ФЕТТ, „Телекомуникации“ – ФТК, „Компютърни системи и технологии“, „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСУ, „Електроинженерство“ - ФФОЕ   по учебната дисциплина „Електричес...

  Още...
 • 2421_140.jpg Електрически измервания

  В лаборатория № 2421 „Електрически измервания“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“ – ЕФ по учебната дисциплина „Електрически измервания“. ...

  Още...
 • 2422_141.jpg Електрически измервания

  В лаборатория № 2422 „Електрически измервания“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“ – ЕФ, „Електроника“ –ФЕТТ, „Телекомуникации“ – ФТК, „Компютърни системи и технологии“, „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСУ по учебната дисциплина „Електрически измервания“. ...

  Още...
 • 2424_142.jpg Електрически измервания

  В лаборатория № 2424 „Електрически измервания“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“ – ЕФ по учебната дисциплина „Електрически измервания“. ...

  Още...
 • 2431_143.jpg Измервателна техника

  В лаборатория 2431 „Измервателна техника“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ФА по учебната дисциплина „Метрологично осигуряване“. ...

  Още...
 • 2432_144.jpg Измерване на неелектрични величини

  В лаборатория № 2432 „Измерване на неелектрични величини“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ф-т Автоматика по учебната дисциплина „Измерване на неелектрични величини“. ...

  Още...
 • 2433_145.jpg Програмно осигуряване на средствата за измерване; Електромагнитна съвместимост на средствта за измерване

  В лаборатория 2433 „Програмно осигуряване на средствата за измерване; Електромагнитна съвместимост на средствта за измерване“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА по учебната дисциплините „Програмно осигуряване на средствата за измерване“, „Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване и управление“, „Обработка и анализ на измервател...

  Още...
 • 2434_146.jpg Метрология; Контрол на качеството

  В лаборатория 2434 „Метрология; Контрол на качеството“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ФА по учебните дисциплини „Метрология“, „Управление и контрол на качеството“ и „Управление на качеството“. ...

  Още...
 • 2436_147.jpg Информационно-измервателни системи

  В лаборатория №2433 „Информационно-измервателни системи“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ по учебните дисциплини „Интелигентни измервателни системи“, „Интелигентни средства за измерване“ и „Информационно-измервателни системи“. ...

  Още...
 • 2438_148.jpg Научно-изследователска лаборатория

  В лаборатория № 2438 „Научно-изследователска лаборатория “ се провеждат научни изследвания на студенти и докторанти. ...

  Още...
 • 2440_149.jpg Уреди и системи за измерване и контрол

  В лаборатория № 2440 „Уреди и системи за измерване и контрол“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ФА  по учебната дисциплина „Уреди и системи за измерване и контрол“. ...

  Още...
 • 2105д_150.jpg Изследователска лаборатория по мобилни системи за управление

  В нея се провеждат упражнения няколко дисциплини включително по „Теория на автоматичното регулиране“ и „Обработка на данни и сигнали“. За целите на обучението лабораторията е снабдена с моделиращи среди PID Board Type 5120, произведени от фирмата Hps Systemtechnik – Германия и придружаваща апаратура – осцилоскопи и функционални генератори. Изграждащите блокове (интегриращи, пропорционални, диферен...

  Още...
 • 2114б_151.jpg Лаборатория за управление на физически модели

  Лабораторията е снабдена с лабораторни физически модели, произведени от полската фирма INTECO Ltd. Основната идея при реализация на системите за управление е да бъде създаден бърз и пряк достъп на управляващата система до хардуерната част чрез RT-DAC/USB, снабден с ЦАП и АЦП преобразуватели. Входно/изходните модули са свързани със силовия интефейс на системата. Лабораторните модели поддържат работ...

  Още...
 • 2120д_152.jpg Изследователска лаборатория по промишлени с-ми за управление на „Шнайдер Електрик“

  Лабораторията е оборудвана с четири работни стенда. Всеки включва захранване, блок с три позиционни превключватели, PLC M238LFDC24DT, разширителен блок с аналогови входове и изходи TM2AMM6HT, сензорен екран Magelis HMISTU855, блок от бутони със сигнални лампи и честотни преобразователи Alvitar32 и Alvitar12, среда за разработване SoMachine, произведена от Schneider Electric за създаване и конфигур...

  Още...
 • 2120e_153.jpg Промишлени системи за управление

  Лабораторията по „Промишлени системи за управление” е оборудвана е с шест работни места с компютри, аналогови и физически обекти за управление, промишлени контролери - PLC Siemens и Vipa с пълна комплектовка от софтуер. Тя може да покаже съвременни промишлени контролери от типа S7-300, S7-1200 и S7-1500, Profibus и Profinet комуникации, сервосистеми и инвертори, както и лабораторни обекти, които с...

  Още...
 • 2120в_154.jpg Вградени системи за управление

  Лабораторията е оборудвана с 5 развойни кита Spectrum Digital eZdspTMF28335 с вграден цифров сигнален контролер Texas Instruments TMS320F28335, инрециални сензори на различни производители, генератори на сигнали и цифрови осцилоскопи. В лабораторията са разработени два двуколесни робота и вградените им системи за управление.  ...

  Още...
 • 12506_155.jpg Учебна лаборатория по Теоретична електротехника

  В лабораторията се провежда курсова работа по Теоретична електротехника и упражнения по Размито управление и Невронни мрежи. ...

  Още...
 • 12510_156.jpg Научно-изследователска лаборатория по моделиране с невронни мрежи

  В лабораторията се разработва софтуерна система за детектор на лъжа с използване на сигнали от мозъчна активност (EEG сигнали).  ...

  Още...
 • 12528_157.jpg Учебни лаборатории по Теоретична електротехника

  В лабораториите се провеждат лабораторни упражнения за бакалаври от съответните факултети: ФА, ЕФ, ФКСУ, ФТК, ФЕТТ и ТФ. В тях се осъществява и обучение по Теоретична електротехника на френски и английски език.  ...

  Още...
 • DSC_2722_158.jpg Учебна лаборатория по "Моделиране на процеси в икономиката "

  Осъществява обучението на бакалавърско и магистърско ниво в направлението икономика, финанси и др. ...

  Още...
 • лаб4_159.jpg Учебна лаборатория по „Производствен и операционен мениджмънт“

  Обучават се бакалаври и магистри в планиране, контролиране и усъвършенстване на производствените дейностите на фирмите, както и моделирането на производствени процеси чрез макетни пособия и компютърна симулация. ...

  Още...
 • лаб1_160.jpg Учебна лаборатория по “Индустриалният инженеринг“

  Обучават се бакалаври и магистри в проектирането, подобряването и инсталацията на интегрирани системи от хора, материали и оборудване, както и на принципите и методите на инженерния анализ и проектирането за определяне, прогнозиране и оценка на резултатите, които се получават от тази система...

  Още...
 • LAB_VAN_161.jpg НИЛ “Вибрации и акустичен шум”

     НИЛ “Вибрации и акустичен шум” към кат. “Механика”, Факултет по транспорта на ТУ-София е с катедрен статут. Тя е наследник на създадената и функционирала повече от 40 г. НИЛ „Вибрации и шум в машините“. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по редица договори с фирми, предприятия, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, фин...

  Още...
 • Tenso_Logo_162.png НПЛ „Тензометрия” към катедра „Съпротивление на материалите”

     НПЛ “Тензометрия” към кат. „Съпротивление на материалите”, Факултет по транспорта на ТУ-София е с катедрен статут. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по редица договори с фирми и предприятия, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от национални и университетски конкурси. ...

  Още...
 • CAD-CAM_163.PNG ЛАБОРАТОРИЯ CAD/CAM ПРОЕКТИРАНЕ

       В лабораторията  се работи с CATIA V5 - специализиран софтуер от висок клас, използван в областта на тримерното проектиране на машиностроителни детайли. Това е широко разпространен софтуерен продукт за автоматизирано 3D проектиране - CAD/ CAM/CAE.      По време на своята работа студентите придобиват знания за работа със съвременни продукти в областта на компютърната графика. CATIA V5 е усъвъ...

  Още...
 • DSCN2032Технология на металите.._164.JPG Технология на металите и металообработващи машини

  Лаборатория „Технология на металите и металообработващи машини“  се намира се в сградата на КЕЕ в 16 блок, зала 1614. Лабораторията разполага със  стругове -2, фрезови машини-2, колонна пробивна машина, заваръчни апарати, ръчни металообработващите машини, шлосерски инструменти.  В лабораторията се провеждат практикумите по шлосерство, заваряване, стругарство, фрезоване и металообработващи машини. ...

  Още...
 • DSCN2049Машиностроене..._165.JPG Машиностроене и Технология на металите

  Лаборатория „Машиностроене и технология на металите“ се намира в сградата КЕЕ в бл.16 Студентски град, зала 1617. Лабораторията разполага с различни установки и макети за провеждане на лабораторни занятия по Материалознание, Техническа механика, Техническо документиране, Съпротивление на материалите и Машинни елементи. ...

  Още...
 • Home_2_166.JPG НИЛ "Център за високотехнологични решения в електрониката"

  НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката (HTSE Center)“ е основан през 2015, като резултат от реално партньорство и интеграция между образователна институция, фирми и научно-изследователски проекти. HTSE Center интегрира три изследователски лаборатории:  „Лаборатория по инфрачервена термография и топлинни симулации“, спонсорирана от Кейт ООД; „Ментор Графикс лаборатория за авто...

  Още...