faculties_present_img

Факултет по транспорта

FT_.jpg

Факултетът по транспорт в Машинно-електротехническия институт – София съществува самостоятелно от 18 юни 1963 г, с катедри „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“, “Техническа Механика“, „Подвижен железопътен състав“ и „Електрически транспорт“.

Днес във факултета има пет катедри: „Въздушен транспорт“, „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“, „Железопътна техника и технологии“, „Механика“ и „Съпротивление на материалите“.

През 2013 г. Факултетът по транспорт отбеляза своята 50-годишнина. Юбилеят беше отбелязан в рамките на ежегодната научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс-2013“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 3 Кабинет: 9312 

Студентска канцелария:

маг. инж. Мира Момчилова
Email: mimomchilova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

маг. инж. Десислава Петрова
Email: d_petrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 9308
Тел.:02 965-2602

Деканска канцелария:

маг. инж. Елена Павлова
Email: esp2002@tu-sofia.bg
Кабинет: 9310
Тел.:02 965-2342