faculties_present_img

Технологично училище Електронни системи към ТУ–София

TUES.jpg

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ към Технически университет – София (ТУЕС) е създадено през 1988 г. като част от структурата на Техническия университет – София. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри със средно образование в областта на компютърните науки и информационните технологии. За изминалите години училището е подготвило 22 випуска млади специалисти, голяма част от които са намерили професионална реализация и са на водещи позиции в развитието на  информационните и комуникационните технологии в България. През 2013 г. училището чества 25-годишен юбилей.

 

Задължително обучение по специални предмети в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ - София
 

В Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София се подготвят средни специалисти в професионално направление  “ Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” по професия “Техник на компютърни системи” със специалност „Компютърни мрежи”  в професионално направление  “Компютърни науки ” и по професия “Системен програмист” със специалност “Системно програмиране”. Училището е с разширено изучаване на английски език.
Учебните планове са съгласувани с Държавните образователни изисквания за съответните професии.  Учебните програми са разработени от екипи преподаватели в ТУЕС, обсъдени и приети на Факултетен съвет на Факултета по „Електронна техника и технологии” в Техническия университет и утвърдени от Ректора на ТУ – София и Министерство на образованието и науката (МОН).
Учебните програми по двете специалности са създадени така, че да се покриват всички изисквания за задължителната подготовка по общообразователните дисциплини.


Общи дисциплини за двете специалности

През първите три години на специализираното професионално обучение по  двете специалности се получават задълбочени знания в областта на техническите, компютърните науки и информационните технологии, като в учебния план са включени следните дисциплини: Електротехника и електрически измервания, Електронни елементи, Аналогова схемотехника, Импулсна и цифрова схемотехника, Основи на компютърните системи, Компютърни архитектури, Компютърна периферия, Микропроцесорни системи, Програмиране, Операционни системи, Приложни програмни системи, WEB дизайн, Компютърни мрежи и Комуникационна техника.
В програмите за обучение по всяка от специалностите са включени специализиращи дисциплини, които оформят специфичните професионални умения.

Специфични профилиращи дисциплини за всяка специалност

За специалност „Системно програмиране” се извършва специализирано обучение по дисциплините: Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Системи за управление на бази данни, Компютърна графика и мултимедия.
За специалност „Компютърни мрежи” специализиращите дисциплини са: Автоматизация на проектирането в електрониката, Вградени микрокомпютърни системи, Електронни измервания, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Глобални мрежи, Мрежови протоколи и технологии  и Комуникационни технологии.
Пълният курс  на обучение от 9. до 12.  клас  дава възможност за придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование, както и за  придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на  професионална  квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен 12. клас и положени  държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността. Завършеното професионално образование се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
За учебната 2017/2018 г. училището ще приема ученици по двете специалности „Системно програмиране” и „Компютърни мрежи”. Това се налага от засиления интерес към тези специалности.

 
Преподавателски състав

В ТУЕС в момента водят занятия един доцент и четирима доктори на науките, а  голяма част от останалите преподаватели са с научно звание  “старши преподавател”.
 
Извънкласни форми на обучение в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ - София

През последните години в Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ - София се провеждат различни форми на извънкласно обучение и подготовка за участие в различни професионални олимпиади и състезания на регионално и национално ниво.

  • Специализирани курсове по програмиране;

  • Участие в олимпиада по информатика и Националната олимпиада по информационни технологии;

  • Участие в състезание по програмиране „Hack TUES“;

  • Курс и състезание по вградени микроконтролерни системи;

  • Курс по мрежова сигурност;

  • Участие в Националното състезание по компютърни мрежи;

CISCO Академия

В Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ – София функционира CISCO Академия. Голяма част от учениците преминават през първите две нива на CCNA курсове на обучение, но се наблюдава тенденция на засилен интерес към завършване на целия курс на обучение от четири нива на CCNA и подготовка за сертификационни изпити. 

Участие в европейски проекти

По програмата BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”, обявена от Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката. Проектът, с който училището е участвало, е  „Софтуерна академия „Електронни системи”.
Ученици и учители от ТУЕС работят по Проект BG051PO001-4.2.05: „Успех – Да направим училището привлекателно за младите хора”.
През учебната 2012/2013 г. ТУЕС се включи в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
През 2013 г. ТУЕС се включи в тригодишен проект N  543154-LLP-1-2013-1-FI-KA3-KA3MP  „Promoting Knowledge Work Practices in Education” – KNORK, финансиран в рамките на Европейската програма „Lifelong Learning” (Учене през целия живот).

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 

В Технологично училище ” Електронни системи” (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2016/2017 година

Приемни изпити

За учебната 2017/2018 година в ТУЕС към ТУ - София ще се приемат ученици по следните специалности:

  • Системно програмиране  с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
  • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици.

В новия закон за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.) е премахнат вътрешния изпит по математика за ТУЕС. Затова за учебната 2017/2018 година кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по български език и литература и по математика.

Бал и класиране

Балообразуването за ТУЕС ще бъде по формулата:

Бал = оценката по БЕЛ от НВО + 3 пъти оценката по математика от НВО + оценката по математика от свидетелството за 7 клас +  оценката по физика от свидетелството за 7 клас (приравнени в точки)

БАЛ = (НВО БЕЛ) + 3 x (НВО МАТ) + (Мат за 7 кл.) + (Физ.  7 кл.)

ТУЕС към ТУ-София организира ден на отворените врати, който ще се проведе на 22 април 2017 г.

Заповядайте да научите повече за нас!

 
 
Местоположение и транспорт

До училището лесно се стига с тролеи с номера 5 и 8, както и с автобуси  с номера 1, 6, 76, 84, 114, 204, 213, 214, 284, 305, 306, 604, които спират на близката спирка – „МБАЛ Св. Анна“ (Окръжна болница),  а най-близката метростанция – „Младост-1″–  е на не повече от 10 минути път с тролей 5 или автобуси 3, 5, 306.

Директор:

гл.ас. д-р инж. Стела Стефанова
тел. +359 02 8750040
sstefanova@elsys-bg.org

Адрес:

София, Младост-1, ул. Владимир Пашов 2 (до Окръжна болница), е-mail: school@elsys-bg.org

Уеб страница:

http://www.elsys-bg.org/