faculties_present_img

Традиции и бъдеще

Техническият университет-София (ТУ-София) е най-големият образователен и научен комплекс в България в областта на техническите  науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, повече от 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. 
В структурата си включва 14 факултета и два департамента в гр. София, филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника,Технически колеж в гр. Казанлък и две средни училища – Технологично училище „Електронни системи” в гр. София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец.
В Техническия университет-София се обучават над 11 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален бакалавър“,
„бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ по синхронизирани учебни планове и програми с Германия, Франция и Англия, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити. Ние постигаме обучение, което открива професионални хоризонти за нашите студенти, съобразено със съвременните изисквания, утвърждаващи неговия престиж като водещ образователен център на европейско и световно ниво.
Модерният Библиотечно-информационен център осигурява прозореца на студенти, учени и преподаватели към световните бази данни на техническите науки.
Научно-изследователската дейност в ТУ-София традиционно е другият приоритет за преподавателския и изследователския състав.
Научно-изследователският сектор
организира, координира и обслужва научната и приложната дейности в университета ни, финансирани от държавния бюджет, международни проекти, местни и чуждестранни фирми, фондове и програми. Ние провеждаме интензивни научни и приложни изследвания и създаваме тесни връзки с бизнеса.

Формулата за успешна реализация на нашите възпитаници е, че те са смели, търсещи и отворени към новостите хора.
Център „Кариера и възпитаници (Алумни)“ подпомага за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците. Университетският научноизследователски комплекс провежда иновациионни изследвания и трансферира знания в областта на микро/нанотехнологиите и материалите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство.
Благодарение на многобройните спечелени научноизследователски и образователни проекти Университетът ни разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа.
За международния авторитет, признание и известност на ТУ-София свидетелство са десетките сключени договори за взаимно сътрудничество и активните връзки с над 50 висши училища от Европа, Азия, Северна и Централна Америка, както и неговото членството в реномирани световни и европейски организации, участия в множество проекти по програми на ЕС, ЮНЕСКО, НАТО и др.
Ние поддържаме високо равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав, подобряваме практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, повишаваме изискванията към студентите и докторантите.
Разполагаме и с модерна академична инфраструктура, осигуряваща чудесни условия за пребиваване, отдих и спорт: собствена база, чрез която се гарантира общежитие за всеки студент; спортен комплекс със закрит плувен басейн – олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт; учебни спортно-оздравителни бази на планина в Семково и на море в Созопол, яхтклуб, радиоклуб.
Университетът е вечно млад дух, събрал в себе си хиляди емоции, очаквания, желания, мечти, надежди. Благодаря на тези, които го създадоха, благодаря на тези, които го развиват, благодаря и на тези, които ще дадат всичко от себе си, той да пребъде!
 

Чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов
РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ