ПРАВИЛНИК
За устройството и дейността
на Библиотечно-информационен комплекс
/приет от АС с протокол №10/18.10.2001г./

Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на Библиотечно-информационния комплекс /БИК/. Той е съобразен със:

Раздел І. Предмет на дейност

1. БИК:

2. БИК:

3. БИК организира, координира и ръководи библиотечно-информационното обслужване в ТУ.

4. БИК развива, координира и кооперира своята дейност с други университетски библиотеки в страната и в чужбина.

Раздел ІІ. Управление

 1. Ръководството на БИК се осъществява от Директор.
 2. Директорът на БИК е подчинен на Ректора на ТУ.
 3. Дейността на БИК се наблюдава от ресорен Заместник ректор.
 4. Със заповед на Ректора се определя състав на Библиотечен съвет.
 5. Библиотечният съвет участва в определянето на библиотечната политика, подпомата дейността на БИК и лобира за неговото развитие пред органите за управление на ТУ.
 6. Всички длъжности в БИК се заемат чрез конкурс.

Раздел ІІІ. Финансиране

 1. БИК се финансира от бюджета на ТУ.
 2. БИК получава допълнително спонсориране за своята модернизация по линията на международни проекти.
 3. БИК набавя допълнителни собствени средства чрез въвеждане на минимални такси и неустойки.
 4. БИК набавя допълнителни собствени средства чрез организиране на благотворителни разпродажби на отчислена /физически износена, морално остаряла многоекземплярна литература/, както и на излишъци от дарения.
 5. Допълнително набавените собствени средства се използват единствено за покупка на нова литература и консумативи.

Раздел ІV. Устройство

 1. БИК се състои от Централна библиотека и филиални /факултетски/ библиотеки. Връзката между тях е функционална и информационна.
 2. Основните задачи в БИК /Централна библиотека/ се разпределят в три функционални звена:
 1. За големите и спонтанно-възникнали задачи се сформират временни работни групи.

Раздел V. Правила за обслужване на потребителите на БИК

1. Общи положения
1.1. БИК предоставя всички свои услуги на преподаватели, служители и студенти от всички образователни степени на ТУ.
1.2. Преподаватели, служители и студенти от филиалите на ТУ ползват услугите на БИК само на място или чрез Междубиблиотечна заемна служба.
1.3.Пенсионирани преподаватели и служители на ТУ ползват услугите на БИК само на място.
1.4. Външни потребители ползват услугите на ТУ само на място или чрез Междубиблиотечна заемна служба.
1.5. Инвалиди и други лица в затруднено физическо състояние се обслужват при поискване на първия етаж на блок 1.
1.6. Работното време на БИК се определя със заповед, подписана от ресорния Заместник ректор.
1.7. БИК не работи с потребители всеки последен петък от месеца, поради подреждане и почистване на фондовете и когато има изрично разпореждане от Ректора.
1.8. Всички допустими такси и глоби в БИК се определят чрез гласуване от АС и са обект на Приложение към този Правилник.
1.9. Потребители с неподходящ външен вид или поведение не се обслужват от БИК.
1.10. Вежливото и коректно обслужване на потребителите е неотменно задължение на служителите в БИК.

2. Регистрация на потребители
2.1. Регистрацията на потребителите се извършва в Заемна служба и в Читалнята на БИК.
2.2. Регистрацията се извърша срещу:

2.3. При регистрация потребителите получават указания за услугите и справочния апарат на БИК и за правилата за ползване.
2.4. При дипломиране, напускане или пенсиониране потребителите се отписват от БИК и получават заверена служебна бележка /обходен лист/.

3. Обслужване чрез Заемна служба

 1. Чрез Заемна служба се дават книги / монографии и учебници/ за временно ползване вкъщи.
 2. Заемна служба се ползва след показване на студентска книжка, служебна карта или документ за самоличност.
 3. Книги за вкъщи се поръчват чрез Заемна служба чрез собственоръчно попълване на заемна бележка.
 4. Наведнъж се поръчват не повече от 5 заглавия.
 5. Поръчаните книги се изпълняват от книгохранилищата в срок до 15 минути.
 6. Студенти и служители могат да заемат не повече от 5 книги за определения срок.
 7. Преподаватели и докторанти могат да заемат не повече от 10 книги за определения срок.
 8. Приемането на поръчки приключва 15 минути преди края на работното време.
 9. Максималният срок за ползване на книгите е 6 месеца.

4. Обслужване в читалня

 1. В читалнята се ползват на място книги от подръчния фонд, справочници, периодични издания, дисертации, CD и DVD. При необходимост могат да се ползват и материали от основния фонд на БИК.
 2. Читалнята се ползва след показване на студентска книжка, служебна карта или документ за самоличност.
 3. Периодични издания, дисертации от книгохранилищата и материали от основния фонд се ползват чрез собственоръчно попълнена заемна бележка.
 4. Поръчаните издания се изпълняват от книгохранилищата в срок до 15 минути.
 5. Приемането на поръчки приключва 30 минути преди края на работното време.
 6. Книгите от подръчния фонд на читалнята, периодични издания, CD и DVD не се изнасят от БИК.
 7. Собствени книги или периодични издания се обявяват при внасяне в чителнята.
 8. Чанти, папки и друг обемен багаж се оставят на определените места.

5. Междубиблиотечно книгозаемане

 1. Междубиблиотечното заемане за страната се урежда от Правилник за междубиблиотечно заемане в България от 1987 година.
 2. По изключение се заемат библиотечни материали за библиотеки и институции в София за срок от 24 часа.

6. Справочно-информационни услуги

 1. Справочно информационната служба провежда турове за запознаване на нови потребители с услугите и начина на ползване на БИК.
 2. Справочно информационната служба извършва библиотечно-библиографски справки въз основа на каталозите / традиционни и автоматизирани/ и справочните издания в БИК /печатни издания,CD и DVD/.
 3. Справочно-информационната служба извършва библиографски справки чрез Интернет от външни бази данни.
 4. Справочно-информационната служба при необходимост консултира и асистира на индивидуалните потребители в търсенето на литература.

7. Копиране на библиотечни материали.

 1. Всички потребители могат да получат копие на притежаваните от БИК материали, с изключение на дисертациите.
 2. Материали, внесени отвън, не се копират в БИК.
 3. Не могат да бъдат копирани наведнъж повече от 20 страници.

назад