faculties_present_img

Стартира проект „Студентски практики“

snimka SP.png
 

Техническият университет - София е партньор на МОН по проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики", финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г., като в него ще могат да се включат 1761 студента от ТУ-София.
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).
Около 46 000 студенти от всички висши училища в България ще могат да участват в проекта, като е необходимо предварително да се регистрират в информационната система .
Всички студенти, преподаватели  и  работодатели  могат да се запознаят предварително с Инструкцията, публикувана на сайта на „Студентски практики“.

 
За контакти:

 Екип "Студентски практики - фаза I" – ТУ-София

 София, ТУ-София, бул. „Климент Охридски №8“

 зала 12113, централно фоайе на бл.12,

 тел. (02) 965 2203; (02) 965 34-40

 career@tu-sofia.bg

Водещ функционален експерт
по проект „Студентски практики“ за ТУ-София:
     проф. д-р инж. Валери Младенов